نقطه سر خط هدف «نقطه سرخط» اشتراک گذاری مطالب آموزشی و تربیتی به ویژه در مقطع ابتدایی است. امیدوارم مطالب این وبسایت مورد استفاده همکاران ارجمند، دانش آموزان عزیز و اولیای محترم قرار گیرد. هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی... به یاد بیاور معلمت را که آخرخط [همیشه] می گفت: "نقــطه سـر خــط" http://z-zaeri.mihanblog.com 2020-08-01T05:49:29+01:00 text/html 2018-03-20T16:15:28+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی سال نو مبارک...! http://z-zaeri.mihanblog.com/post/323 <font size="3" face="Mihan-Koodak"><b> <br></b></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span><span><img src="http://s5.picofile.com/file/8141615592/17.gif" alt="" width="550" height="77"></span></span><font color="#003300"><img src="http://www.tasvirezendegi.ir/wp-content/uploads/2015/03/tasvirezendegi.ir43.gif" alt="" width="261" vspace="0" hspace="0" height="137" border="0" align="bottom"></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#003300"><font color="#006600"><br></font></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#003300"><font color="#006600"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"> این طنین قدوم بهار است كه به اغازی دوباره فرا می خواند، </font></font><font color="#003300"><font color="#006600"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></font></font></b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#003300"><font color="#006600"> سبزیش در لحظات زندگیتان جاری و بهار زندگیتان بی انتها باد.</font></font><br><img src="http://s5.picofile.com/file/8117368818/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_290.gif" alt="" width="163" vspace="0" hspace="0" height="91" border="0" align="bottom"><img src="http://s5.picofile.com/file/8117364034/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_24.gif" alt="" width="162" vspace="0" hspace="0" height="101" border="0" align="bottom"><br><a href="http://harkat.com/view/657ef28b-e21d-4e4b-ad2b-edee075175ac " target="_blank" title=""><img src="http://s3.picofile.com/file/7689053866/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83_%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_871027.gif" alt="" width="340" vspace="0" hspace="0" height="248" border="0" align="bottom"></a><br></b></font><p dir="RTL"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span><img src="http://s5.picofile.com/file/8141616118/www_roozgozar_com_2180.gif" alt="" width="497" height="29"></span></b></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><img src="http://s5.picofile.com/file/8117367376/AKSGIF_IR_norooz_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2_87.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br></b></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b> </b></font> text/html 2018-03-18T15:28:46+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی حلول ماه رجب و میلاد امام محمد باقر (ع) http://z-zaeri.mihanblog.com/post/344 <font face="Mihan-Koodak"> </font><div class="post"> <div class="post2"> <center><p align="center"><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://s6.picofile.com/file/8183627984/AKSGIF_IR_rajab_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%87_%D8%B1%D8%AC%D8%A810.gif" alt="" width="368" vspace="0" hspace="0" height="290" border="0" align="bottom"></font></p><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span dir="RTL" style="font-size: 18pt; color: rgb(102, 0, 0);" lang="AR-SA">ویژگی هاى شیعه</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; </span><span style="font-size: 9pt;"><br> </span><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="AR-SA">ابواسماعیل گوید: به امام باقر(ع) عرض کردم فدایت شوم شیعه درمحیطى که ما زندگى مى کنیم، بسیار زیاد است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 51);"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="AR-SA">امام علیه السلام فرمود: آیا توانگر به فقیر توجه دارد؟</span><span style="font-size: 9pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="AR-SA">آیا نیکوکاراز خطاکار درمى گذرد؟</span><span style="font-size: 9pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="AR-SA">وآیا نسبت به یکدیگرهمکارى و برادرى دارند؟</span><span style="font-size: 9pt; color: rgb(51, 0, 51);"><br> </span><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="AR-SA">عرض کردم: نه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 9pt;"></span></b></font></p><font face="Mihan-Koodak"><b> </b></font><p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:center;line-height:normal" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span dir="RTL" style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);" lang="AR-SA">حضرت فرمود: آن ها شیعه نیستند. شیعه کسى است که این کارها را انجام دهد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span style="font-size: 12pt; color: rgb(51, 0, 51);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://s4.picofile.com/file/7759887197/aksgif_ir_emam_bagher_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_228.gif" alt="" width="303" height="257" border="0"></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: rgb(0, 102, 0);" lang="AR-SA">حلول ماه رجب و فرخنده زاد روز حضرت امام محمد باقر(ع) را تبریک می گویم</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; line-height: 115%; color: rgb(0, 102, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span></b><span style="font-size: 8pt; line-height: 115%;" lang="FA"></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/13039424802.gif" alt="" width="71" vspace="0" hspace="0" height="64" border="0" align=""> <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/13039424802.gif" alt="" width="71" vspace="0" hspace="0" height="64" border="0" align=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/13039424802.gif" alt="" width="71" vspace="0" hspace="0" height="64" border="0" align=""></font> </p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>AR-SA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--></center> </div> </div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><font face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-03-17T15:35:05+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی هفت سین نوروز http://z-zaeri.mihanblog.com/post/322 <b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: small;"><img src="http://s6.picofile.com/file/8178030168/1426756153446.jpg" alt="" width="363" height="203"></span></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#660000">هفت سین نوروز یک سنت کهن پارسی است. این سنت از زمان باستان تا امروز هم چنان جایگاه ویژه خود را نزد پارسیان حفظ کرده است. این سنت کهن دارای معانی ویژه و نیز نشانی از رمز و رازهای هوشمندانه زندگی نیاکان ماست.</font></b></p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b><p style="text-align: justify;"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#663366">متأسفانه، سال هاست که تماشاگر دخل و تصرف‌های نادرست و بی‌معنا یا به نوعی تحریف این سنّت باستانی بوده و هستیم. در همین اندیشه، کوشیدم با راز گشایی کوتاه از معانی هفت سین نوروزی، حقیقت&nbsp; هفت سین نوروزی را یاد‌ آور شوم. هفت سین از هفت محصول زمینی گزینه می‌شود تا از نعمت های که خداوند به انسان بخشیده است، سپاس گزاری شود. هفت سین نوروزی آیین پارسی است. </font><br></font></b></p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114341584/7_sin_3_.png" alt="" width="62" vspace="0" hspace="0" height="65" border="0" align="bottom"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114273476/_8_.png" alt="" width="85" vspace="0" hspace="0" height="85" border="0" align="bottom"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/greg-barnes/vampire-hunter/128/Garlic-Cloves-icon.png" alt="" width="66" vspace="0" hspace="0" height="66" border="0" align="bottom"><img src="http://www.bunte-gifs.de/gifs/tiere/wassertiere/wassertier39.gif" alt="" width="67" vspace="0" hspace="0" height="57" border="0" align="bottom"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114341626/7_sin_4_.png" alt="" width="65" vspace="0" hspace="0" height="55" border="0" align="bottom"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/artbees/paradise-fruits/128/Apple-icon.png" alt="" width="51" vspace="0" hspace="0" height="51" border="0" align="bottom"><img src="http://s5.picofile.com/file/8114341642/7_sin_5_.png" alt="" width="59" vspace="0" hspace="0" height="71" border="0" align="bottom"></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/322" target="" title=""><img src="http://falshbaner.persiangig.com/image/nazar/40.gif" alt="" width="146" vspace="0" hspace="0" height="59" border="0" align="bottom"></a><br></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="color: #000000;"><strong></strong></span></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b> text/html 2018-03-17T15:26:19+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی من رشد می کنم http://z-zaeri.mihanblog.com/post/328 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><font face="Mihan-Koodak"><b><span><span><b><font size="3" color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font size="3"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"><strong><b><font size="3"><span style="font-size: medium;"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif">فصل یازدهم علوم دوم ابتدایی: من رشد می کنم </font></span></font><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"></font></span></font></font></span></font></span></font></b></strong></span></b></font></span></font></b></span></span></b></font></div><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><span style="font-size: medium;"></span></b></font></p><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><span style="font-size: medium;">به دگرگونی در اندازه جسم و هم چنین دگرگونی درست در رفتار و یادگیری مطالب <font color="#990000">"رشد"</font> می گویند. مراحل رشد در آدمی دربرگیرنده <font color="#990000">جنینی</font> - <font color="#990000">نوزادی </font>- <font color="#990000">کودکی </font>- <font color="#990000">نوجوانی </font>- <font color="#990000">میانسالی</font> و <font color="#990000">سالمندی</font> است.</span></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><span style="font-size: medium;"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/man%20roshd%20kardeam/life-human-growth-conception-to-death-34979663.jpg" width="400" height="300"></span></b><b><span style="font-size: medium;"></span></b><b><span style="font-size: medium;"></span></b><b><span style="font-size: medium;">از هنگام تولد تا دوران جوانی به قد و وزن افزوده می شود. <br></span></b></font></p><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><span style="font-size: medium;"><img src="http://www.beytoote.com/images/stories/baby/dd.jpg" alt="" width="126" vspace="0" hspace="0" height="147" border="0" align="bottom"></span></b></font></p><center><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/328" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></p> </center><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-03-07T17:15:18+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی میلاد حضرت فاطمه الزهرا http://z-zaeri.mihanblog.com/post/331 <div align="center"><img src="http://s2.picofile.com/file/7719573224/AKSGIF_IR_fatemeh_gif_%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DA%A9_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87_%D8%B3_8674.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"><br><img src="http://toptoop.ir/files/pic/mothar/BABOL2011.BLOGFA.COM-5.gif" alt="" width="412" vspace="0" hspace="0" height="279" border="0" align="bottom"><br>&nbsp;<img src="http://liubavyshka.ru/_ph/52/2/747896089.gif" width="93" height="66"> <img src="http://liubavyshka.ru/_ph/52/2/747896089.gif" width="93" height="66"><img src="http://liubavyshka.ru/_ph/52/2/747896089.gif" width="93" height="66"><br> <img src="http://s5.picofile.com/file/8120659242/babol_madar32.gif" alt="" width="346" vspace="0" hspace="0" height="113" border="0" align="bottom">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> text/html 2018-03-07T14:20:13+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی فیلمی کوتاه از چرخ ریسک ها http://z-zaeri.mihanblog.com/post/311 <div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font><font color="#990000"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong><span>چه کسی به چرخ ریسک این توانایی را داده است؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/7.gif"></span></strong></font></b></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://s5.picofile.com/file/8113933342/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DA%86%D8%B1%D8%AE_%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9.png" style="width: 229px; height: 201px;"><br></font></b></font><p align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;">[http://www.aparat.com/v/f1cGX]</span><a href="http://s3.picofile.com/file/7680026983/Bird_2.mov.html" target="_blank" title=""><br></a><a href="http://s3.picofile.com/file/7680026983/Bird_2.mov.html" target="_blank" title=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7627963545/2FERESHTE_10_.png" alt="" width="203" vspace="0" hspace="0" height="89" border="0" align="bottom"></a></font></b></font></p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font></div><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b></font> text/html 2018-03-07T14:19:37+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی چرخ ریسک http://z-zaeri.mihanblog.com/post/501 <p align="center"><strong><em><span style="font-size: medium;"><img id="ncode_imageresizer_container_3" src="http://www.iranbirds.com/images/stories/parus_major_1_m.jpg" alt="" width="362" height="237" border="0"></span></em></strong></p> <p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><strong><span style="font-size: medium;">ا</span></strong><strong><span style="font-size: medium;">ین پرنده از گروه (راسته)<font color="#CC0000">گنجشکان</font> است. پرهای پشت پرنده بلوطی رنگ است. این پرنده درخت زی است. منقار و پاهای کوتاه ونیرومندی دارد که به کمک آنها آشیانه ی خود را می سازد. آشیانه ی این پرنده از شاخه های درخت یا بوته ها آویزان است.</span></strong></font></p><div align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></div><p align="justify"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><strong><span style="font-size: medium;">کار لانه سازی را پرنده ی نر انجام می دهد و با کمک پرنده ی ماده داخل آن را با مواد نرم می پوشاند. این پرنده از حشرات به ویژه حشرات آفت تغذیه می کند و نیز میوه ی گیاهان را می خورد ولانه های آن ها را با مدفوع خود پراکنده می کند.</span></strong></font></p><div align="center"><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 11px; "><p style="text-align:center; "><img src="http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></p></span></font></div> text/html 2018-03-07T14:09:33+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی پروانه و پیله كرم ابریشم http://z-zaeri.mihanblog.com/post/549 <div align="center"><figure class="mt-story-figure"><b><img src="http://www.mitavanam.ir/wp-content/uploads/2013/01/kerm.png" class="attachment-large size-large wp-post-image" alt="" width="225" height="140"></b></figure></div><p dir="RTL" align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">یکی بود یکی نبود. پسری یک پیله کرم ابریشم پیدا و آن را با خود به خانه برد. یک روز پیله کمی باز شد. پسرک ساعت‌ها نشست و پیله را تماشا کرد. پروانه خیلی تلاش می‌کرد تا بدن خود را از شکاف ایجاد شده، خارج کند. به نظر می‌رسید که پروانه تمام سعی خود را می‌کند و خسته شده است.</font></b><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> پسر تصمیم گرفت به پروانه کمک کند. او با قیچی پیله را باز کرد و پروانه از آن بیرون آمد. بدن پروانه متورم و بال‌هایش کوچک و چروکیده بودند. چند روز گذشت و پسر دلش می‌خواست پروانه پرواز کند، اما این اتفاق نیفتاد.</font></b></p><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></b></div><p align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">متأسفانه پروانه تا آخر عمرش روی شکم خود می‌خزید و بدن متورمش را به این طرف و آن طرف می‌کشید. پسر با نیّت خیر این کار را انجام داده بود و نمی‌دانست چرا این چنین شد؟ پیله‌ی کرم ابریشم محکم بود و سعی و تلاش پروانه برای خروج از آن شکاف باریک، <font color="#009900">«قانون طبیعت»</font> بود. برای آنکه آب اضافی از بدن پروانه خارج شود و موفق به رهایی از پیله گردد، باید این تلاش را می‌کرد و پیله پاره می‌کرد تا این آب از بدن پروانه خارج شود؛ آنگاه پروانه می‌توانست به راحتی پرواز کند. <font color="#006600">باید بدانیم گاهی تلاش کردن برای زندگی لازم و مفید است.</font></font></b></p><div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></b></div><p align="justify"><font color="#990000"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">اگر قرار بود بدون هیچ مانع و مشکلی زندگی را سپری کنیم، ناتوان بودیم و آن چنان که باید قوی و محکم نمی‌شدیم و البته نمی‌توانستیم پرواز هم بکنیم. پسر عجله کرد و قانون طبیعت را نادیده گرفت؛ این گونه او به زندگی پروانه صدمه زد. هر زحمت و تلاشی در خود حکمت و رازی را دارد که بسیاری از ما از آن آگاه نیستیم تنها خداوند دانا راز آن را می‌داند. بهتر است به جای عجله و شتاب‌زدگی، تلاش کنیم تا به بهترین نتیجه برسیم.</font></b></font></p> text/html 2018-03-06T21:09:30+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی زندگی مورچه ها http://z-zaeri.mihanblog.com/post/320 <font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#660000"><b><b><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" alt="" width="66" height="36"></b>برای دیدن زندگی مورچه ها روی عکس زیر کلیک کنید.</b></font></div><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#660000"><b><a href="https://web.archive.org/web/20160911150627/http://mohtavaonline.ir/upload/Ant-gesh.swf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/ant.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><br></b></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://mohtavaonline.ir/upload/Ant-gesh.swf" target="_blank" title=""><img src="http://www.lrnshop.ir/image/data/imgBlog/P2/Scince/2015.JPG" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><img src="http://aks.roshd.ir/photos/15.4842.medium.aspx" alt="" width="113" vspace="0" hspace="0" height="113" border="0" align="bottom"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/15.4853.medium.aspx" alt="" width="115" vspace="0" hspace="0" height="115" border="0" align="bottom"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/15.4838.medium.aspx" alt="" width="109" vspace="0" hspace="0" height="109" border="0" align="bottom"><br><br></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-03-06T20:49:03+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی چرخه ی زندگی جانوران (لاک پشت، قورباغه و پروانه) http://z-zaeri.mihanblog.com/post/321 <font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><strong>&nbsp;محتوای الکترونیکی چرخه ی زندگی<font color="#990000"> لاک پشت</font>، <font color="#990000">قورباغه</font> و<font color="#990000"> پروانه</font><br></strong></font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><strong><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/26.gif"> برای مشاهده بر</strong></font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><strong>روی تصویر زیر کلیک کنید.</strong></font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><strong></strong></font></div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><a href="http://s5.picofile.com/file/8115280850/charkhe_autoplay.exe.html" target="_blank"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8115282676/charkhe2.png" alt="" width="306" height="255"></a><br></font><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><img src="http://www.gif-paradies.de/gifs/bunte-welt/freizeit/freizeit_0364.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></b></font><p style="text-align: center;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/YZcx31y4jB/charkhe.autoplay.exe" target="_blank" title="دانلود"><img src="http://s1.picofile.com/file/7992757090/7.gif" alt="" width="130" height="40"></a></b></font></p></div><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font> text/html 2018-03-06T20:48:59+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی چرخه‌ی زندگی کرم ابریشم http://z-zaeri.mihanblog.com/post/309 <font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#990000"><strong><span><span> &nbsp;&nbsp; <img src="http://www.totalgifs.com/borboletas/21.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom">&nbsp;</span></span></strong></font><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#990000"><strong><span><span><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font color="#990000"> <font size="3" color="#663366"><font color="#333399"><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" alt="" width="53" height="30"></font></font></font></font> برای دیدن چرخه‌ی زندگی کرم ابریشم روی تصویر زیر کلیک کنید.&nbsp;</span></span></strong></font></p><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="https://web.archive.org/web/20160309223040/http://lrn.ir/demo/moallemyar/p2/science/5.swf" target="_blank" title=""><img src="http://images.persianblog.ir/650459_z3ZG6hCo.jpg" alt="oloom 1" width="430" vspace="0" hspace="0" height="291" border="0" align=""></a></font></div><p align="center"><a href="http://aks.roshd.ir/photos/17.6177.original.aspx?pro=Download"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/15.4918.medium.aspx" width="117" height="108"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/17.6177.medium.aspx" width="108" height="136"></a><img src="http://aks.roshd.ir/photos/15.4920.medium.aspx" width="109" height="132"></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-03-06T20:47:02+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی فیلم آموزشی زندگی جانوران http://z-zaeri.mihanblog.com/post/312 <b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b><p style="text-align: center;" align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;">برای دریافت فایل های زندگی جانوران مختلف روی اسم جانور کلیک کنید.</span></font></b></font></p><table style="border: 1px solid rgb(51, 0, 51); border-collapse: collapse; font-size: 11px;" width="316" height="586" cellspacing="1" cellpadding="1" align="center"><tbody><tr><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 153, 0);"><a href="http://s4.picofile.com/file/8174773318/parvane.flv.html">پروانه</a></span></font></b></td><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/23.6689.medium.aspx" alt="" width="144" vspace="0" hspace="0" height="144" border="0" align="bottom"></span></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size: medium; background-color: rgb(153, 204, 0);"><a href="http://s6.picofile.com/file/8174775234/%D8%B2%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B3%D9%84.mp4.html">زنبور عسل</a></span></font></b></td><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/abelhas10.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size: medium; background-color: rgb(0, 255, 255);"><a href="http://s4.picofile.com/file/8174776350/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7.mp4.html">مورچه</a></span></font></b></td><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size: medium;"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/15.4840.medium.aspx" alt="" width="130" vspace="0" hspace="0" height="130" border="0" align="bottom"></span></font></b></td></tr><tr><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp;<span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 0);"><a href="http://s4.picofile.com/file/8174775692/%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%BA%D9%87.mp4.html">قورباغه </a></span></font></b></td><td style="border:1px solid #330033; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/ghoorbaghe.gif" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="96" border="0" align="bottom"></span></font></b></td></tr></tbody></table><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;"><strong><em> </em></strong></span></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 153, 0);"></span></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(153, 204, 0);"> </span></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(0, 255, 255);"><a href="http://s4.picofile.com/file/8174776350/%D9%85%D9%88%D8%B1%DA%86%D9%87_%D9%87%D8%A7.mp4.html"> </a></span></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 255, 0);"></span></font></b></p><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium; background-color: rgb(255, 153, 204);"></span></font></b></p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b> text/html 2018-03-06T20:30:00+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی کلمات هم معنی و متضاد نوروز http://z-zaeri.mihanblog.com/post/548 <p align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">کلمات هم معنی و متضاد درس پانزدهم فارسی دوم ابتدایی: <font color="#CC0000">نوروز</font><br></font></b></font></p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1687" src="http://wikimehr.ir/wp-content/uploads/2017/12/nowruz.jpg" alt="درس نوروز" width="230" height="187"></p><div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></div><p align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span id="more-1752"></span>&nbsp;<font color="#990000"> <font color="#CC0000">کلمات هم معنی:</font></font></font></b></font></p><div align="center"><table width="500" height="255" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"></font></b><p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">نوروز : روز اول فروردین ، روز نو</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">آغاز : شروع</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">جشن : سور ، مهمانی</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">جدید : تازه ، نو</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">تحویل سال : شروع سال</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">در گذشتگان : مرده ها</font></b></p></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"></font></b><p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">اعضا : افراد</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">سرسبزی : خرمی</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">می گذراند : قرار می دهند</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">آرام گاه : محل آرامیدن</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">آماده : مهیا</font></b></p> <p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">پایان : آخر</font></b></p></td></tr></tbody></table><br><font color="#CC0000"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">کلمات متضاد یا مخالف</font></b></font><br><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">نخستین≠ آخرین</font></b></font><br><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">کهنه ≠ جدید</font></b></font><br><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">پایان ≠ شروع</font></b></font></div> text/html 2018-03-06T04:54:53+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی روز درختکاری http://z-zaeri.mihanblog.com/post/316 <div align="center"><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"><img src="http://s6.picofile.com/file/8175051884/tarahaan_ir_rooze_derakhtkari.jpg" width="348" height="260"></font></b></font><br></div><div style="text-align: justify; direction: rtl; font-size: 17px;"><p><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"><font color="#990000"><span dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"><span dir="RTL"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"></span></font></b></font>ر</span><span dir="RTL">وز درختکاری</span></font> </font></b></font><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"><span dir="RTL"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/54.gif"> </span></font></b></font><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"><span dir="RTL">یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن</span> <span dir="RTL">نهال</span> <span dir="RTL">می‌شوند. این روز در چندین کشور گرامی داشته می‌شود. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است. در</span> <span dir="RTL">ایران</span> <span dir="RTL">این <font color="#CC0000">روز </font></span><font color="#CC0000"><span dir="RTL">۱۵</span><span dir="RTL"> اسفند (</span><span dir="RTL">۵</span></font><span dir="RTL"><font color="#CC0000"> مارس)</font> هر سال است</span>. <span dir="RTL">در ایران هفته</span> <span dir="RTL">منابع طبیعی</span> <span dir="RTL">از </span><span dir="RTL">۵</span><span dir="RTL"> تا </span><span dir="RTL">۱۲</span><span dir="RTL"> مارس برای گرامیداشت گیاهان تعیین شده است</span>. <span dir="RTL">این روز برای نخستین بار توسط</span> <span dir="RTL">جولیوس استرلینگ مورتون</span> <span dir="RTL">از ایالت</span> <span dir="RTL">نبراسکا</span> <span dir="RTL">در </span><span dir="RTL">۱۰</span><span dir="RTL"> آوریل </span><span dir="RTL">۱۸۷۲</span><span dir="RTL"> پایه گذاشته شد.&nbsp;</span></font></b></font></p></div><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"><img alt="" src="http://images.persianblog.ir/622413_k1wGDW9w.jpg" width="304" height="201"></font></b></font></p><p align="center"><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/316" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8137470034/%D8%A8%D9%82%DB%8C%D9%87_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif" alt="" width="150" vspace="0" hspace="0" height="61" border="0" align="bottom"></a></font></p><font face="Mihan-Koodak" color="#009900"><b><font size="3"> </font></b> </font>