نقطه سر خط هدف «نقطه سرخط» اشتراک گذاری مطالب آموزشی و تربیتی به ویژه در مقطع ابتدایی است. امیدوارم مطالب این وبسایت مورد استفاده همکاران ارجمند، دانش آموزان عزیز و اولیای محترم قرار گیرد. هیچ وقت نگو به آخر خط رسیدی... به یاد بیاور معلمت را که آخرخط [همیشه] می گفت: "نقــطه سـر خــط" http://z-zaeri.mihanblog.com 2018-02-18T15:10:59+01:00 text/html 2018-02-17T17:00:00+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی آزمون ریاضی دوم ابتدایی فصل پنجم (اندازه گیری) http://z-zaeri.mihanblog.com/post/544 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">آزمون ریاضی دوم ابتدایی فصل پنجم <font color="#CC0000">(اندازه گیری)</font></font></b></div><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/mvBU7SGMLE/riazi-dovom-andazehgiri.pdf/dl" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/riaziandazegiri.png" alt="" width="435" vspace="0" hspace="0" height="297" border="0" align="bottom"></a><br><br></div><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/download/mvBU7SGMLE/riazi-dovom-andazehgiri.pdf/dl" target="_blank" title="دانلود"><img src="http://mychurchtoolbox.org/wp-content/uploads/2013/07/Ruler-Grade.jpg" alt="" width="77" vspace="0" hspace="0" height="92" border="0" align=""><img src="http://s1.picofile.com/file/7992757090/7.gif" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="46" border="0" align=""><img src="http://mychurchtoolbox.org/wp-content/uploads/2013/07/Ruler-Grade.jpg" alt="" width="77" vspace="0" hspace="0" height="92" border="0" align=""></a></div> text/html 2018-02-17T14:30:36+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی بازی پنتومینو http://z-zaeri.mihanblog.com/post/543 <div align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">بازی زیبای <font color="#990000">پنتومینو Pentominoes</font> یک بازی بسیار قدرتمند از دسته بازی های تحلیلی ، تمرکزی و خلاقیتی بوده که قادر است ساعت ها ذهن بزرگ و&nbsp; کوچک را درگیر خود نموده و به قول معروف با این چالش قدرتمند دنیا دست و پنجه نرم نمایند.</font></b><br></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#663366"><font color="#990000"><font color="#663366"><font color="#333399"><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" alt="" width="53" height="30"></font></font></font></font><font color="#663366"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><font color="#006600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000">&nbsp; روی تصویر زیر کلیک کنید.</font></font></span></font></font><br></b></div><div align="center"><b><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/PCuwWfsok9/pentominoes%20game.swf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/pentominoo.png" alt="" width="459" vspace="0" hspace="0" height="274" border="0" align="bottom"></a><br></b><a href="http://cdn.persiangig.com/download/PCuwWfsok9/pentominoes%20game.swf/dl" target="_blank" title="دانلود"><img src="http://s1.picofile.com/file/7992757090/7.gif" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="46" border="0" align=""></a></div><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></b> text/html 2018-02-17T12:30:18+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی سفر دانه ها http://z-zaeri.mihanblog.com/post/542 <div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#663366">سفر دانه ها: <font color="#006600">روش های مختلف پراکنده شدن دانه ی گیاهان</font></font><br><font color="#000066">فصل نهم علوم دوم ابتدایی: سرگذشت دانه</font><br><font color="#663366"><font color="#990000"><font color="#663366"><font color="#333399"><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" alt="" width="53" height="30"></font></font></font></font><font color="#663366"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><font color="#006600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font color="#CC0000">&nbsp; روی تصویر زیر کلیک کنید.<br><a href="https://web.archive.org/web/20160308125551/http://lrn.ir/demo/moallemyar/p2/science/4.swf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/safardaneha.png" alt="" width="423" vspace="0" hspace="0" height="284" border="0" align="bottom"></a><br></font></font></span></font></font></b><a href="http://aks.roshd.ir/photos/12.4150.original.aspx?pro=Download"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/12.4150.medium.aspx" width="80" height="131"></a><br><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#663366"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"></span></font></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b> text/html 2018-02-17T12:17:34+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی دانه ی خوش شانس http://z-zaeri.mihanblog.com/post/307 <b><font size="4"> <font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font style="font-size:20pt" color="#010101"><font style="font-size: 8pt" color="#010101"><div id="post"><font color="#313131"><div id="postbody"><p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><img src="http://www.koodakan.org/story/StoryKids/picture/051/sk05701.gif" alt="" width="318" height="200" border="0"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><span lang="fa">سال ها پیش، کشاورزی، یک کیسه ی بزرگ بذر را برای فروش به</span><span lang="fa">شهر می برد.</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;"><img src="http://www.koodakan.org/story/StoryKids/picture/051/sk05702.gif" alt="" width="318" height="200" border="0"></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="color: #339966;">ناگهان چرخ گاری به یک سنگ بزرگ برخورد کرد.</span></p><p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/307" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></p></div></font></div></font></font></font> </font></b> text/html 2018-02-14T08:40:40+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی نیرو همه جا 1 http://z-zaeri.mihanblog.com/post/538 <div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif">فصل نهم علوم سوم ابتدایی: نیرو همه جا 1 </font></span></font><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"></font></span></font></font></span></font></font></b></span></font></b></font></div><p dir="RTL" align="justify"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;">همه ما برای انجام کارها از نیرو استفاده می کنیم. ما نیرو را نمی بینیم اما آن ها وجود دارند و ما &nbsp;اثر آن را در زندگی خود می بینیم.</span></font></b></font></p><div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b></font></div><table border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/force%201/1-2.gif" width="220" height="220"></font></b></font></td> <td><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/force%201/14.gif" width="220" height="220"><br><br></font></b></font></td> </tr> </tbody> </table><div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font><div align="center"><b><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/538" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></b></div><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font></div> text/html 2018-02-14T08:19:48+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی سرگذشت دانه http://z-zaeri.mihanblog.com/post/298 <b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></b><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"><strong><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif">فصل نهم علوم دوم ابتدایی: سرگذشت دانه </font></span></font><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"><br></font></span></font></font></span></font></span></font></b></strong></span></b></font><font color="#333399">&nbsp;دانه</font> بخش باارزشی از <font color="#006600">گیاه</font> است که در درون میوه جای دارد. میوه از دانه نگهداری می کند.</span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span style="font-size: medium;">&nbsp; گونه های میوه ها به فراخور داشتن دانه :</span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span style="font-size: medium;">میوه های تک دانه مانند گیلاس و هلو <br></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span style="font-size: medium;"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/roshd%20daneha/4672.gif" width="243" height="243"></span></font></b></div><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span style="font-size: medium;"><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/roshd%20daneha/n00083749-r-b-008.gif" width="267" height="168"></span></font></b></div><div align="center"><p style="text-align: center;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/298" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></font></b></p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span style="font-size: medium;"></span></font></b></div><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></b> text/html 2018-02-13T10:25:53+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی کلمات هم معنی ایران زیبا http://z-zaeri.mihanblog.com/post/537 <p align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">کلمات هم معنی درس سیزدهم فارسی دوم ابتدایی: <font color="#CC0000">ایران زیبا<br></font></font></font></b></p><p align="center"><a href="http://wikimehr.ir/wp-content/uploads/2017/12/ایران-زیبا.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1761" src="http://wikimehr.ir/wp-content/uploads/2017/12/ایران-زیبا.jpg" alt="معنی کلمات درس ایران زیبا" width="223" height="244"></a></p><div align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"> </font></b></div><p align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><span id="more-1752"></span></font><font color="#CC0000"><font size="3" face="Mihan-Koodak">&nbsp; کلمات هم معنی:</font></font></b></p><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" width="670" height="322" align="center" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font><p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">افتخار می‌کنم: احساس سرافرازی و سربلندی می‌کنم</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">دیدنی: چیزی که ارزش دیدن دارد</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">مثل: مانند</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">بنا: ساختمان</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">شیرازی: کسی که اهل شیراز است</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">فراوان: زیاد</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">آنان: آن‌ها</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">حفظ: نگه‌داری، نگهبانی</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">اکنون: حالا</font></b></font></p></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font><p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">حضرت: آقا</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">کشور: سرزمین پهناور</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">زیارتگاه: محل زیارت</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">زیبا: قشنگ</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">قلّه: نوک کوه</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">آرامگاه: محل دفن</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">حرم: گرداگرد جای زیارتی</font></b></font></p> <p><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">حمله: هجوم</font></b></font></p></td></tr></tbody></table> text/html 2018-02-10T08:01:15+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی چه می خواهم بسازم http://z-zaeri.mihanblog.com/post/302 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"><strong><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="font-size: medium;"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif">فصل هشتم علوم دوم ابتدایی: چه می خواهم بسازم؟ </font></span></font><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><font color="#663366"><span style="font-size: medium;"><font color="#990000"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"></font></span></font></font></span></font></span></font></b></strong></span></b></font><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"><strong></strong></span></b></font></div><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: medium;"><strong>برای ساخت یک وسیله موارد زیر را در نظر بگیرید: <font color="#663366"><br></font></strong></span></b></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><span style="font-size: medium;">1- از وسایل ساده و در دسترس استفاده کنید.</span></b></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><b><span style="font-size: medium;">2- از وسایل بدون استفاده و دورریختنی استفاده کنید.</span></b></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><span style="font-size: medium;"><font color="#663366">3- از وسایل ارزان استفاده کنید. </font><br></span></b></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><img style="margin-right: auto; margin-left: auto; display: block;" alt="" src="http://shahrebehesht.com/pics/pish/che%20me%20khaham%20besazam/Cans-And-Wood-Cutlery-Holder.jpg" width="400" height="400"></b></font></p><p align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/302" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8114424126/img_1352356832_532.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a><b><span> <br></span></b></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-02-04T12:12:55+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی راهبردهای الگویابی و حل مسئله http://z-zaeri.mihanblog.com/post/536 <p class="ContentSmall" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#006600"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">آشنایی دانش آموزان با راهبرد الگویابی برای حل مسئله. درك كاربرد الگویابی و توانایی به كار گیری آن در حل مسئله</font></b></font></font></p><p class="ContentSmall" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 18px; color: rgb(80, 80, 80); font-weight: bold; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;" align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#006600"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font></b></font><img src="http://tizland.ir/files/articles/smallpic/tizland.ir-1814-s.jpg" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></font></p><font size="3" face="Mihan-Koodak"></font><font color="#990000"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><strong style="box-sizing: border-box;">حل مسئله: الگویابی</strong></font></b></font><br><div class="post-list-text" style="box-sizing: border-box; float: left; padding: 5px 10px; color: rgb(38, 38, 38); font-size: 15px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; word-spacing: 0px;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.5rem;" align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366">پیدا كردن الگوها ودر واقع الگویابی، یكی از راهبردهای مهم در حل بعضی از مسئله های ریاضی است. در این گونه مسئله ها بین عددها، شكل ها و حتی كلمات رابطه ای وجود دارد كه شما باید با خلاقیت خود این رابطه ها را پیدا كنید. <br></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.5rem;" align="justify"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"></font></b><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><img style="box-sizing: border-box; border: 0px none; vertical-align: middle;" title="الگویابی" src="http://tizland.ir/files/articles/attach/1814/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-1526.jpg" alt="" width="642" height="361"></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 1.5rem;" align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak" color="#663366"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/536" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8173700942/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif" alt="" width="285" vspace="0" hspace="0" height="61" border="0" align="bottom"></a></font></b></p></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font> text/html 2018-02-03T11:45:02+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی تمرین فصل اگر تمام شود... http://z-zaeri.mihanblog.com/post/535 <div align="center"><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#663366"><font color="#990000"><font color="#663366"><font color="#333399">تمرین هایی جذاب در مورد سوخت از فصل هفتم علوم دوم ابتدایی<font color="#663366">: اگر تمام شود ...<br></font></font></font></font></font></b></font><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#663366"><font color="#990000"><font color="#663366"><font color="#333399"><img src="http://s3.picofile.com/file/7514730214/_1.gif" alt="" width="53" height="30"></font></font></font></font><font color="#663366"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"><font color="#006600">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; روی تصاویر زیر کلیک کنید.</font></span></font></b></font></div><div align="center"><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/vEwwxMc5tP/%D9%86%D9%88%D8%B9%20%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA.swf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/sookht1.png" alt="" width="360" vspace="0" hspace="0" height="224" border="0" align="bottom"></a><br><font size="3" face="Mihan-Koodak"><b><font color="#663366"><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%;" lang="AR-SA"></span></font></b></font><a href="http://cdn.persiangig.com/preview/Uk4pmNUTH0/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA.swf" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/sookht2.png" alt="" width="356" vspace="0" hspace="0" height="201" border="0" align="bottom"></a></div> text/html 2018-01-30T11:07:27+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی کیمیا ... http://z-zaeri.mihanblog.com/post/534 <div align="justify"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">با توجه به درس علوم دوم ابتدایی، فصل <font color="#CC0000">"اگر تمام شود"</font> و اهمیت استفاده ی درست از سوخت ها، توصیه های کیمیا در مورد صرفه جویی در مصرف سوخت در ادامه مطلب آمده است. امیدوارم که خوشتون بیاد.</font></b></font></div><div align="center"><img src="http://koodakan.org/story/StoryKids/picture/sk0231.gif" alt="" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></div><p align="center"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img alt="" src="http://s5.picofile.com/file/8111185568/165193.gif" width="162" hspace="0" height="90" border="0" align="bottom"><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/534" target="" title=""><img src="http://s5.picofile.com/file/8172292100/65g1krtdsdle.gif" alt="" width="191" vspace="0" hspace="0" height="48" border="0" align="bottom"></a></font></b></p><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b> text/html 2018-01-29T13:38:19+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی من فردوسی ام ... http://z-zaeri.mihanblog.com/post/417 <b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"> </font></b><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"> </font></b><div class="cnt"><div class="post-headline" align="center"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/ferdosi.jpg" alt="عکس-فردوسی" align="" width="229" vspace="0" hspace="0" height="310" border="0"></font></b></div> <div class="post-bodycopy clearfix"> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"><font color="#990000">حکیم ابوالقاسم فردوسی</font> سراینده ی <font color="#006600">شاهنامه</font> است. در شاهنامه تاریخ و افسانه های ایران باستان را می خوانیم . فردوسی از خانواده دهقانان بود که مالک زمین و باغ های کشاورزی بودند. او از چهل سالگی به سرودن شاهنامه مشغول شد و سی و پنج سال به این کار ادامه داد&nbsp; اگر فردوسی این کتاب را نمی نوشت، ما بسیاری از داستان های ملی ایران را نمی دانستیم. شاید زبان فارسی هم به این خوبی باقی نمی ماند. در ادامه مطلب متن زیبایی برای آشنایی کودکان با فردوسی از زبان خودش را مطالعه کنید.</font></b></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"><span id="more-1749"></span></font></b></p><div align="center"><font color="#330033"><p dir="RTL"><font color="#330033"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#330033"><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b><span style="font-size: medium; font-family: arial, ans-serif;"><strong><a href="http://z-zaeri.mihanblog.com/post/417" target="" title=""><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s5.picofile.com/file/8173700942/%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8.gif" alt="" width="258" height="55"></a></strong></span></b></font></b></font></font></b></font></p></font><h3 style="text-align:justify"><font color="#330033"><b><b><span style="font-size:12.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;font-weight:normal"></span></b></b></font><b><span style="font-weight:normal"></span> <span style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></b></h3><h3 style="text-align:justify"><b><font color="#663366"><span dir="RTL" style="font-size:12.0pt;font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;" lang="AR-SA"> </span></font></b></h3><b> <p dir="RTL"><span style="font-size: medium; font-family: arial, ans-serif;"><strong></strong></span></p></b> </div></div></div><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"> </font></b> text/html 2018-01-29T13:28:51+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی کلمات هم معنی فردوسی http://z-zaeri.mihanblog.com/post/533 <p style="text-align: center;" align="center"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3">کلمات هم معنی درس دوازدهم فارسی دوم ابتدایی: <font color="#CC0000">فردوسی</font></font></font></b></p><p style="text-align: center;"><b><img class="alignnone size-full wp-image-1966" src="http://wikimehr.ir/wp-content/uploads/2017/12/فردوسی.jpg" alt="درس فردوسی" width="256" height="238"></b></p><div align="center"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"> </font></b></div><p align="center"><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366" size="3"><span id="more-1752"></span></font><font color="#CC0000"><font face="Mihan-Koodak" size="3">&nbsp; کلمات هم معنی:</font></font></b></p><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" align="center" width="469" height="247" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">قدیمی = کهنه</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">بنا = ساختمان</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">آرامگاه = محل آرامش ابدی</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">قسمت = تکه</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">حفظ = نگهداری</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">پرکار = پر تلاش</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3"><br></font></font></b></p></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;"><p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">حمله = دعوا ، جنگ</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">شاعر = کسی که شعر می گوید</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">اکنون = حالا</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">با ایمان = کسی که ایمان دارد</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">تصویر = عکس</font></font></b></p> <p><b><font face="Mihan-Koodak" color="#663366"><font size="3">فراوان = بسیار</font></font></b></p></td></tr></tbody></table><b> </b> text/html 2018-01-29T03:33:35+01:00 z-zaeri.mihanblog.com زهره زائری اصفهانی درباره ی نفت بیشتر بدانیم .... http://z-zaeri.mihanblog.com/post/532 <div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak">سرگذشت <font color="#990000">نفت</font> یکی از منابع انرژی فسیلی<br><font color="#006600">نفت از کجا آمده؟</font></font></b></font></div><div align="center"><table style="border: 0px solid rgb(0, 0, 0); border-collapse: collapse; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 11px;" width="414" height="287" cellspacing="1" cellpadding="1" align=""><tbody><tr><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/2502orig.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/2502orig.jpg" alt="" width="207" vspace="0" hspace="0" height="293" border="0" align="bottom"></a></td><td style="border:0px solid #000000; border-collapse: collapse;width: 50%;" align="center"><a href="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/2503orig.jpg" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/478/1431818/2503orig.jpg" alt="" width="203" vspace="0" hspace="0" height="296" border="0" align="bottom"></a></td></tr></tbody></table></div><div align="center"><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"> </font></b></font><a href="http://cdn.persiangig.com/download/IOiGrcsdE8/درباره ی نفت بیشتر بدانیم.pdf/dl" target="_blank" title="دانلود"><img src="http://s1.picofile.com/file/7992757090/7.gif" alt="" width="143" vspace="0" hspace="0" height="46" border="0" align=""></a><div><font color="#663366"><b><font size="3" face="Mihan-Koodak"><font color="#006600"><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/7/29/6929551_142.jpg" alt="" width="125" vspace="0" hspace="0" height="94" border="0" align="bottom"><img src="http://aks.roshd.ir/photos/27.7505.medium.aspx" alt="" width="101" vspace="0" hspace="0" height="93" border="0" align="bottom"></font></font></b></font><br><a href="http://cdn.persiangig.com/download/AYhK70ZdVq/تمرین عددنویسی.pdf/dl" target="_blank" title="دانلود"></a></div></div>