درعربی به کلماتی هم خانواده می گویند که ازیک ریشه گرفته شده باشند و حرف های اصلی آنها پشت سرهم بیایند. مانند :

  رابط - مربوط - ارتباط - ربط
تدریس - دروس - مدرس - درس
تعلیم - عالم - معلم - معلوم
 عجله - عجول - عاجل و تعجیل
عامل - معمول - عمال - عمل
نظر - ناظر- منظور- منتظر- انتظار- منظره- نظارت

نکته : کلمات هم خانواده درعربی از نظر معنی به هم نزدیک هستند و دربیشتر مواقع  سه حرف مشترک دارند.